Bilten

RSS feed

No RSS feed added

IK ZALIHICA osnovana je 2005. godine.

U bibliotekama NOVA KNJIGA (proza), IZA RIJEČI (POEZIJA), POGLED IZNUTRA (esejistika) i POSEBNA IZDANJA (ezoterija, nauka, umjetnost) objavljuju se djela naših najboljih pisaca.

Biblioteka SVJETSKA KNJIŽEVNOST objavljuje prevedena djela najznačajnihih svjetskih pisaca.

Izdanja u biblioteci UNIVERZITETSKA KNJIGA namijenjena su ljubiteljima akademske literature.

Biblioteka KNJIŽEVNOST ZA DJECU objavljuje djela za najmlađe i tinejdžere, prateći trendove u ovoj oblasti kako na polju dizajna i ilustriranja tako i na planu stilskih inačica.

Biblioteka BALKAN objavljuje najznačajnije pisce južnoslovenskog govornog područja.

Tu su još i biblioteke MONOGRAFIJE, PUBLICISTIKA, NAUKA.

Zahvaljujući poslovnosti, agilnosti, dobrom izboru uredničkog tima, mnoga naša izdanja su dobila značajne nagrade i priznanja, a neki projekti inicirali pravednije valoriziranje stvaralačkog i društenog angažmana pojedinih autora i njihovih djela.
ZALIHICA nastoji da bude više od izdavača, da postane svojevrsni kulturni centar u kojem se okupljaju autori, teoretičari, prevodioci, ilustratori, slikari, kulturni radnici.

ABOUT US
Zalihica Publishing House was founded in 2005. Today it is one of the most reputable publishers and promoters of the written word in Bosnia and Herzegovina.

The libraries: NEW BOOK (prose), THE WORD (poetry), LOOK INSIDE (essays) and THE SPECIAL EDITION (esoteric, science, arts) , published the works of our best writers.
The library WORLD LITERATURE published the translated works of the most important wolrd writers.
The works published in the library TEXTBOOKS AND MANUALS are intendend for fans of the academic literature, such as those from the fields of mathematics, economics, pedagogy, education, linguistics, philosophy.
The library LITERATURE FOR CHILDREN published works for children and teenagers, following the trends in the area design and illustration as well as in terms of stylistic variations.
The library BALKAN publishes the most significant writers of the Southslavinian speaking areas.
Some more libraries are: MONOGRAPHS, JOURNALISM, SCIENCE etc.
Thanks to the efficiency, agility, good choice of the editorial team, many of our publications have received significant awards and recognition, and some of our projects initiated a fairer valuation of creative and social engagment of the autors and their works.
Zalihica Publishing House is trying to be more than a publisher, to become a sort of cultural center that brings together authors, theorists, translators, illustrators, artists and cultural workers.