Bilten

RSS feed

No RSS feed added

EKONOMIJA U PRAVU Vidi punu veličinu

EKONOMIJA U PRAVU

HALID KURTOVIĆ

KADRIJA HODŽIĆ

Više detalja

Godina izdanja: 2016.

Br. str: 256

Uvez: Tvrd

Sljedeći nastavni plan i program, sadržaj ovog Udžbenika usmjeren je na objašnjenje funkcioniranja tržišta i uspostavljanje pravnog okvira za sudionike ekonomskih aktivnosti na tržištu koji omogućava ravnopravan (a time i racionalan) tretman svih učesnika u ekonomskim transakcijama, a također i na upravljanje društvenim resursima, koje je nužno, zbog toga što su resursi oskudni. Država formira i provodi pravno-normativnu regulativu kojom ustanovljava tržišne institucije i garantuje vlasnička prava svih učesnika u ekonomiji (preduzeća, domaćinstva).
Društvo raspolaže s ograničenim resursima (sredstvima ili faktorima proiz-vodnje, u koje spadaju rad, kapital i prirodni resursi) pa ne može proizvesti sve robe i usluge koje bi ljudi željeli imati, zbog čega je i potrebna ekonomska racionalnost u upotrebi raspoloživih faktora. To znači da se ekonomski subjekti (osim preduzeća su to i potrošači, i država kao poduzetnik i potrošač) ponašaju (odnosno donose svoje odluke o kupovinama i prodajama na tržištu) prema pravilima ekonomije, koja podrazumijeva ostvarivanje maksimalnog rezultata sa raspoloživim faktorima (sredstvima) ili minimalnu upotrebu faktora za ostvarivanje željenog rezultata.